بازدید از واحد نمونه صنعتی سیم و کابل مغان

بازدید از کارخانه سیم و کابل مغان شهرستان شاهرود مورخ ۲۹  اردیبهشت توسط گروه جهش تولید ایران

هدف از این بازدید بررسی ظرفیت های اقتصادی جهت توسعه  صنعتی در گزینش واحد نمونه برتر تولیدی جهت تجلیل  در سطح ملی انجام گرفت لذا با برگزاری جلسات کارشناسی با مدیران این واحد صنعتی مقرر گردید امکان سنجی های مطالعاتی  از سوی کمیسیون تامین مالی گروه جهش تولید انجام گیرد که در این راستا اقداماتی  همگام با تحقق شعار سال رهبری  برای تمامی واحد های تولیدی پیشران تدوین گردد.