نشست هم اندیشی اساتید دانشگاهی با موضوع نقش دانشگاه در جهش تولید

آغاز سلسله نشست های دانشگاهی با حضور اساتید هیات علمی دانشگاه های کشور