کمیسیون کارآفرینی گروه جهش تولید ایران با حضور معاونین صندوق کارآفرینی امید برگزار شد

نشست اعضای کمیسیون کارآفرینی گروه جهش تولید ایران با مدیران صندوق کارآفرینی امید روز یکشنبه مورخ ۶ خرداد ۱۴۰۳ در محل بسیج صنعت و معدن کشور برگزار شد .
ابتدای این نشست دکتر یوسفیان معاون توسعه کسب و کار  و دکتر قضایی معاون مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با ارائه طرح های حمایتی صندوق کارآفرینی امید ، جلسه را آغاز کرده و در ادامه دکتر اصغری ضمن تشریح موارد و الزامات جهت هماهنگی مستمر واحد های تولیدی و صندوق کارآفرینی  امید مقرر گردید در راستای تحقق شعار سال رهبری تدابیر همکاری از طریق گروه جهش تولید ایران به همت کارآفرینان نمونه در قالب کارگروه مشترک  راهبردی اتخاذ گردد.