برگزاری جلسه با مدیرکل حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

نشست دبیر گروه جهش تولید ایران و نماینده کمیسیون مالیاتی با دکتر رحیمی مدیرکل حسابرسی مالیاتی کشور روز شنبه مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد . ابتدای این نشست رئیس کمیسیون مالیاتی گروه جهش تولید ایران با ارائه چالش های حوزه حسابرسی و مالیات بر حقوق، جلسه را آغاز کرده و در ادامه دکتر رحیمی و کارشناسان اداره کل حسابرسی مالیاتی ضمن تشریح و آموزش موارد و الزامات این حوزه مالیاتی جهت هماهنگی مستمر واحد های تولیدی و سازمان مالیات کشورمقرر گردید در راستای تحقق شعار سال رهبری تدابیر همکاری از طریق گروه جهش تولید ایران به همت کارآفرینان نمونه در قالب کمیسیون مشترک مالیاتی و تشکیل نشست های تخصصیکارگروهی اتخاذ گردد